Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o.Úvod

Aktuality

Elektronická podateľňa

Ponúkame služby elektronickej podateľne najmä pri podávaní návrhov v katastrálnom konaní a v konaní pred obchodným registrom. Výhodou elektronického podania pre klienta je najmä výrazné zníženie nákladov na poplatky.

viac...
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Na základe novely zákona č. 586/2003 o advokácii, ktorá bola vykonaná zákonom č. 304/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov sú advokáti od 1. septembra 2009 oprávnení vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

viac...
Zmena úrokov z omeškania v občiansko právnych a v obchodných vzťahoch

Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 586/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa s účinnosťou od 1.1.2009 zmenila výška úrokov z omeškania tak, že:

viac...
Zavedenie eura

Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o. poskytuje právne služby v súvislosti so zavedením meny euro v SR, najmä:

viac...
Novela Obchodného zákonníka č. 657/2007 Z.z.

Zákon NR SR č. 657/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov prináša významné zmeny, z ktorých upozorňujeme na nasledovné:...

viac...
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhalovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu a ktorým sa ruší č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

viac...
Ďalšie aktuality >>

Úvod

Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o.