Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o.Aktuality

Aktuality

Elektronická podateľňa

Ponúkame služby elektronickej podateľne najmä pri podávaní návrhov v katastrálnom konaní a v konaní pred obchodným registrom. Výhodou elektronického podania pre klienta je najmä výrazné zníženie nákladov na poplatky.

viac...
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Na základe novely zákona č. 586/2003 o advokácii, ktorá bola vykonaná zákonom č. 304/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov sú advokáti od 1. septembra 2009 oprávnení vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

viac...
Zmena úrokov z omeškania v občiansko právnych a v obchodných vzťahoch

Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 586/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa s účinnosťou od 1.1.2009 zmenila výška úrokov z omeškania tak, že:

viac...
Zavedenie eura

Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o. poskytuje právne služby v súvislosti so zavedením meny euro v SR, najmä:

viac...
Novela Obchodného zákonníka č. 657/2007 Z.z.

Zákon NR SR č. 657/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov prináša významné zmeny, z ktorých upozorňujeme na nasledovné:...

viac...
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhalovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu a ktorým sa ruší č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

viac...
Ďalšie aktuality >>

Aktuality

Elektronická podateľňa

Ponúkame služby elektronickej podateľne najmä pri podávaní návrhov v katastrálnom konaní a v konaní pred obchodným registrom. Výhodou elektronického podania pre klienta je najmä výrazné zníženie nákladov na poplatky.

Porovnanie správnych poplatkov súvisiacich s katastrom nehnuteľností pri podaní návrhu v listinnej a elektronickej podobe Porovnanie súdnych poplatkov súvisiacich s konaním pred registrovým súdom pri podaní návrhu v listinnej a elektronickej podobe

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Na základe novely zákona č. 586/2003 o advokácii, ktorá bola vykonaná zákonom č. 304/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov sú advokáti od 1. septembra 2009 oprávnení vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti /odplatných aj bezodplatných, darovacích/, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.
Ak účastníci zmluvy požiadajú advokáta o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

Ak je zmluva o prevode nehnuteľnosti autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Povolenie vkladu v tejto lehote nie je podmienené zaplatením zvýšeného poplatku za urýchlený vklad do katastra. Po autorizovaní zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom nie je potrebné overovať podpis účastníkov u notára.


Zmena úrokov z omeškania v občiansko právnych a v obchodných vzťahoch

Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 586/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa s účinnosťou od 1.1.2009 zmenila výška úrokov z omeškania tak, že:

Dňa 15.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 454/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý bolo zmenené ustanovenie § 369 odsek 1Obchodného zákonníka. Podľa nového znenia § 369 ods. 1, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.".

Uvedenou novelou Obchodného zákonníka tak pre prípady, keď v obchodných vzťahoch nie je v zmluve dohodnutá výška úrokov z omeškania, prišlo k zjednoteniu úrokov z omeškania s úpravou platnou pre občiansko právne vzťahy.


Zavedenie eura

Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o. poskytuje právne služby v súvislosti so zavedením meny euro v SR, najmä:


Novela Obchodného zákonníka č. 657/2007 Z.z.

Zákon NR SR č. 657/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov prináša významné zmeny, z ktorých upozorňujeme na nasledovné:

 1. Upúšťa sa od striktnej povinnosti pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti oceňovať nepeňažné vklady do základného imania znaleckým posudkom v dvoch prípadoch, a to ak:
  1. predmet nepeňažného vkladu už bol ohodnotený znaleckým posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov. Tento tzv. pôvodný posudok bude na obchodnom registri plne akceptovateľný, bez potreby vyhotovovať ďalší znalecký posudok v súvislosti s vložením nepeňažného vkladu do základného imania a s tým spojeného zápisu do Obchodného registra.
  2. sa základné imanie spoločnosti bude zvyšovať z jej vlastného majetku, o ktorom spoločnosť účtuje, za predpokladu, že predmet vkladu a predovšetkým jeho hodnota je samostatne zistiteľná (určiteľná) na základe riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie a táto účtovná závierka bola overená audítorom bez výhrad.
 2. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, družstva a štátneho podniku sa ukladá povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra aj neschválenú riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ak príslušný orgán týchto právnických osôb neschváli túto účtovnú závierku, predloženú na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, ani do troch mesiacov od predloženia na schválenie. V takom prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

  Nesplnenie povinnosti je sankcionované uložením pokuty až do výšky 100 000,- Sk, ktorú registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby.

  Ak teda napr. riadna individuálna účtovná závierka má byť predložená valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka a valné zhromaždenie ju neschváli ani do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka, štatutárny orgán bude povinný do 31.10. nasledujúceho kalendárneho roka riadnu individuálnu účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie uložiť do zbierky listín.

 3. Právne predpisy Slovenskej republiky prvý krát prinášajú možnosť cezhraničných fúzií, teda možnosťvykonať cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností na území štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Táto právna úprava zakladá možnosť "preniesť" sídlo spoločnosti do iného štátu.
  Na základe tejto právnej úpravy:
  1. možno vykonať cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločností, ktoré podliehajú právu niektorého členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, teda vrátane Nórska, Lichtenštajnska, Islandu;
  2. možno vykonať cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločností, ktoré majú obdobnú právnu formu, ale podľa ustanovení Obchodného zákonníka je možné aj zlúčenie akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným;
  3. teda napríklad slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže zlúčiť alebo splynúť s cyperskou spoločnosťou s obdobnou právnou formou tak, že
   1. v prípade zlúčenia jedna z týchto spoločností zanikne a druhá bude právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti,
   2. v prípade splynutia obidve spoločnosti zaniknú a vznikne nová spoločnosť podliehajúca cyperskému alebo slovenskému právnemu poriadku.

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu a ktorým sa ruší zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zákon č. 297/2008 okrem iného: Zákon v prechodných ustanoveniach: