Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o.Odmena

Aktuality

Elektronická podateľňa

Ponúkame služby elektronickej podateľne najmä pri podávaní návrhov v katastrálnom konaní a v konaní pred obchodným registrom. Výhodou elektronického podania pre klienta je najmä výrazné zníženie nákladov na poplatky.

viac...
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Na základe novely zákona č. 586/2003 o advokácii, ktorá bola vykonaná zákonom č. 304/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov sú advokáti od 1. septembra 2009 oprávnení vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti.

viac...
Zmena úrokov z omeškania v občiansko právnych a v obchodných vzťahoch

Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 586/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa s účinnosťou od 1.1.2009 zmenila výška úrokov z omeškania tak, že:

viac...
Zavedenie eura

Advokátska kancelária Krahulec, s.r.o. poskytuje právne služby v súvislosti so zavedením meny euro v SR, najmä:

viac...
Novela Obchodného zákonníka č. 657/2007 Z.z.

Zákon NR SR č. 657/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov prináša významné zmeny, z ktorých upozorňujeme na nasledovné:...

viac...
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhalovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu a ktorým sa ruší č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

viac...
Ďalšie aktuality >>

Odmena

Odmena za právne služby

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "Vyhláška").
Podľa §1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Paušálna odmena

Paušálna odmena môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.